Danh mục: Trường Cấp I – Cấp III

Thanh Hóa ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021- 2022 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 […]